Skorzystaj z 5% rabatu!

Zarezerwuj wypoczynek nad morzem na naszej stronie.

Ochrona danych

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hotele Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Piwna 36-39, NIP 882-000-43-89, REGON 890039820, zwana dalej „Hotelem”. Kontakt z Hotelem w sprawie ochrony danych osobowych, a także we wszystkich kwestiach związanych ich przetwarzaniem jest możliwy pod adresem e – mail: biuro@hotelepolskie.com.pl

§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Hotel przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych

 1. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji.
 3. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganiu oszustwom.
 5. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO.
 6. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. W celu wykorzystywania cookies stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe.

§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Pańska zgoda. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla zapewnienia najwyższej jakości usług jest usprawiedliwiony cel administratora.

§ 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom.

§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych
„w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Państwa dane:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

§ 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych;
  b) sprostowania danych osobowych;
  c) usunięcia danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  f) do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
  g) otrzymania kopii danych;
  h) przenoszenia danych osobowych.

Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

§ 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 2. Aby zlecić usługę w Hotelu, konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt 4 §8 niniejszej polityki prywatności.
 3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego, lub wysłać potwierdzenia rezerwacji.

§9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Uprzejmie informujemy, że Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
 3. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 04 sierpnia 2018 r.